• Koordinátor BOZP

  Koordinátor BOZP

  Pokud má být práce na staveništi symfonií, budete potřebovat koordinovaný orchestr stavbařů.

KDO MÁ POVINNOST ZAJISTIT KOORDINACI BOZP?

 • Povinnost zajistit koordinaci bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen "BOZP") spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem
 • Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č. 309/2006
 • Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby (stavební firma)!

CO UPRAVUJE TUTO POVINNOST?

 • Předpis č. 309/2006 Sb. (konkrétní povinnosti jsou popsány ve Třetí části "Další úkoly zadavatele stavby ... a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" v § 14, 15, 16, 17, 18.)
 • Předpis č. 591/2006 Sb. (relevantní informace naleznete v § 1, 7, 8.)

DOHLED A SANKCE

Povinnost zadavatele stavby mít koordinátora BOZP na staveništi kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty práce (OIP), které při nesplnění této povinnosti může investorovi (zadavateli) uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč (právnická osoba) a 400 tis. Kč (fyzická osoba)

KDY JE NUTNÉ ZAJISTIT KOORDINÁTORA NA STAVBĚ?

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi nařizují zadavatelům staveb (investorům) takzvané limity, které jsou uvedeny následně a v již zmíněných předpisech (zákonech). Pokud je nějaký limit překročen, je nutné zajistit koordinátora.

LIMITY PŘEDPISU Č. 309/2006 SB.

 • Předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. Zároveň s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší než 1 den.
 • Všechny stavby, jejichž plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů s podmínkou přepočtu na jednoho pracovníka.

LIMITY PŘEDPISU Č. 591/2006 SB. - PRÁCE SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM

 • Tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů
 • Při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví.
 • Při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle.
 • V případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí.
 • Práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo přípravkem.
 • V případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření.
 • Při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení.
 • Při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází k protlačování a mikrotunelování.
 • V případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu.