• Energetický posudek

  Energetický posudek

  Posoudíme to, co máme. Ale hlavně hledáme takové řešení, které dává smysl.

Co je to energetický posudek?

Energetický posudek posuzuje a vyhodnocuje předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry určených zadavatelem.

Títmo zadavatelem hodnotících kritérií bývají podmínky dotačních programů nebo stavební úřady, které energetický posudek vyžadují s ohledem na platnost zákonů a vyhlášek.

Energetický posudek může například prokázat, že:

 • Danými opatřeními dojde k požadované úspoře energie – např. více jak 30 %.
 • Realizace plynové kotelny je ekonomicky výhodnější, než připojení objektu k horkovodu
 • Instalace tepelných čerpadel není technicky realizovatelná
 • Výměnou zdroje tepla dojde ke snížení produkce CO2 o více jak 50 %
 • Instalace kogenerační jednotky není výhodná

Energetický posudek k dotaci?

Vždy před započetím prací ověříme v rámci jakého dotačního programu a které výzvy chcete o dotaci žádat. Neplýtváme tak lidskou energií pro případ, kdyby Váš záměr nebylo možné realizovat. Ověřte si, zda můžete o dotaci žádat u našich specialistů.

Zabýváme se a zpracujeme pro Vás energetické posudky pro dotační programy:

NZÚ
OPŽP
OPPIK

Legislativa

Při zpracování energetických posudků se řídíme Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb., konkrétně § 9a a podrobnostmi dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., §6 a §7, případně Zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.

Kdo je odpovědný zajistit energetický posudek?

Za samotné zpracování odpovídá energetický specialista s příslušným oprávněním.
Za zajištění však odpovídá:Consultora je člen Asociace energetických specialistů

 • Stavebník
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Správce
 • Vlastník budovy

V jakých případech se energetický posudek zajišťuje?

Dle podmínek zákona 406/2000 Sb. se energetický posudek zajištuje v těchto případech:

 • Dotace

  V případě žádostí o dotační programy – např. OPŽP, OPPIK, NZÚ

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.

 • Po udržitelnosti

  K vyhodnocení plnění parametrů dotačních programů – viz. výše. (např. vyhodnocení úspory energií po uplynutí 5 let provozu (udržitelnosti projektu)

  Dle zákona 406/2000 Sb.: K vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.

 • IRR

  Ke stanovení vnitřního výnosového procenta projektu týkající se zdrojů energie

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

 • Elektrárna nad 20 MW

  V rámci výstavby nebo rekonstrukce výrobny elektřiny o celkovém příkonu nad 20 MW

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren.

 • Průmysl nad 20 MW

  Při výstavbě nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě.

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě.

 • CZT nad 20 MW

  V případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW.

 • Připojení k CZT

  Posouzení, zda není ekonomicky přijatelnější připojit se k soustavě zásobování tepelnou energií nebo zdroji, který není stacionárním zdrojem (viz. Zákon o ochraně ovzduší - např. EP se zajistí v případě, kdy je záměrem vytvořit vlastní plynovou kotelnu, ale v blízkosti objektu se nachází centrální kotelna nebo horkovod)

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem.

 • Rekonstrukce

  Posouzení navrhovaných opatření v rámci rekonstrukcí (např., z posudku můžu vyplynout, že navrhovaná či vyžadovaná opatření nejsou technicky vhodná)

  Dle zákona 406/2000 Sb.: Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy.

 • Ostatní

  Podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla

  Vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.

Postup zpracování energetického posudku

Na základě schůzky či úvodní konzultace (u nás zdarma) a představení záměru, Vám vysvětlíme:Postup zpracování energetického posudku

 • Co budeme posuzovat
 • Jaké potřebujeme podklady k výpočtu
 • Jaká jsou rizika
 • Jaké scénáře mohou následovat
 • Odborným odhadem zhodnotíme, zda má smysl posudek provádět (např. zda dotace je dosažitelná)

Po odsouhlasení cenové nabídky následuje:

 • Předání podkladů
 • Návštěva objektu
 • Úvodní předběžné vyhodnocení (pokud nevychází, navrhujeme úpravy/možnosti)
 • Detailní výpočet a posouzení
 • Vydání Energetického posudku

V případě, že se již v průběhu výpočtu ukáže, že energetický posudek nevychází, kontaktujeme Vás a domlouváme se na dalším postupu.

Termín zpracování?Termín zpracování energetického posudku

Doba zpracování je závislá na rozsahu a poskytnutých podkladech.
Zpravidla se pohybuje v rozmezí 4 až 8 týdnů.

Zaujal Vás náš přístup? Jaká je cena?

Napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zavolejte 608 913 596 a domluvte si další postup. Případně zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme a stanovíme cenovou nabídku.